Om Næringsspar Eiendom

Næringsspar Eiendom er et privateid investeringsselskap som investerer i næringseiendom i det norske eiendomsmarkedet. Vi har en diversifisert eiendomsportefølje med næringseiendom i ulike segmenter og spredt geografisk beliggenhet.

Selskapet har som overordnet mål å skape maksimal risikojustert avkastning for aksjonærene i et langsiktig perspektiv. Selskapet fokuserer på verdiskapning gjennom hele eiendommens levetid og dermed en fornuftig fordeling mellom avkastning fra løpende drift og salg.

Proaktivt eierskap

Næringsspar Eiendom er en proaktiv eiendomsbesitter. Nærhet til eiendommene, høy gjennomføringsevne og et strategisk, helhetlig perspektiv er nøkkelfaktorer for oss i utvikling og foredling av verdiene i vår eiendomsportefølje.

Selskapet investerer i eiendommer med lange kontrakter og solide leietakere i tillegg til eiendom med utviklingspotensial. Potensialet i eiendomsporteføljen realiseres gjennom proaktivt eierskap, hvor vi har tett dialog med leietakere og andre involverte for å besørge en effektiv forvaltning. Næringsspar Eiendom tilstreber å skape høy leietakertilfredshet og langsiktighet i våre leieforhold.

Om eiendomsmarkedet

Eiendomsmarkedet har de seneste årene endret seg betraktelig. Det makroøkonomiske klimaet etter finanskrisen har påvirket både internasjonal og norsk økonomi. Eiendomsbesittere har kunnet nyte godt av lave renter som følge av pressede sentralbankers pengepolitikk, men i lys av oljebremsen og skjerpede krav til bankene opplever eiendomsbesittere et vanskeligere finansieringsklima enn tidligere.

Den endrede konkurransesituasjonen har også ført med seg en større profesjonalisering av eiendomsmarkedet. Aktørene blir større, mer profesjonelle og vi ser også en sterk vekst av utenlandske investorers andel av eiendomstransaksjoner i Norge.

Uavhengig av økonomisk situasjon mener vi i Næringsspar Eiendom at nøkkelen til verdiskapning i eiendom fortsatt ligger gjennom aktivt eierskap med et nært forhold til eiendommen, dens leietakere og interessenter. Vi utfører vår rolle som eiendomsbesitter med et strategisk og helhetlig perspektiv for å skape optimale forutsetninger for god eiendomsdrift og avkastning på porteføljen.

Logotype-1a

Vår filosofi er å skape eiendommer som gir grunnlag for vekst. Vi skaper eiendommer der våre leietakere kan utvikle sine bedrifter, skape arbeidsplasser og bidra til bærekraftig vekst og lønnsomhet.

FokusomrĂĄder

  • Langsiktighet
  • Forutsigbarhet
  • Verdiskapning